Elektronikus hírlevél adatkezelési nyilatkozat

Az elektronikus hírlevél adatkezelési nyilatkozat célja

A Házikó Farm Kft. (1071 Budapest, Dembinszky utca 32, továbbiakban: Házikó) kötelezettséget vállal a jelen adatvédelmi nyilatkozat betartására és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Házikó Farm Kft. kötelezettséget vállal továbbá adatkezelése során a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok betartására, melyek különösen, de nem kizárólagosan a következők: – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény; – az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Kérjük, amennyiben szeretne feliratkozni a Házikó bármely hírlevelére, figyelmesen olvassa el a jelen elektronikus hírlevél adatkezelési nyilatkozatot (továbbiakban: nyilatkozat) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat amennyiben annak rendelkezéseit kötelezőnek elfogadja magára nézve. A hírlevélre feliratkozó felhasználó (továbbiakban: felhasználó) a feliratkozással a nyilatkozatban lentebb meghatározott valamennyi szerződési és felhasználási feltételt, szabályt automatikusan elfogadja.

Az adatkezelés módja és szabályai

A Házikó a felhasználók személyes adatait kezeli. Személyes adatoknak minősülnek a felhasználó által a feliratkozás folyamán szolgáltatott adatok. A Házikó csak törvényesen szerez meg, kezel és tárol személyes adatokat. A Házikó a felhasználók önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása kapcsán – például, de nem kizárólagosan e-mail, levél küldése, regisztráció, űrlap kitöltése, hírlevélre való feliratkozás, stb. – jut személyes adatok birtokába és kezeli azokat. Ha a felek az adatszolgáltatás során kifejezetten másképp nem rendelkeznek, a Házikó jogosult a megadott személyes adatokat az adatkezelési jogosultság felhasználó általi visszavonásáig kapcsolattartási, közvetlen üzletszerzési és reklámozási célokra is felhasználni. A Házikó a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat harmadik személyek részére nem adja tovább, kivéve, ha az felhasználó előzetes, kifejezett írásbeli beleegyezését adja, vagy törvény az adattovábbítást elrendeli.

Amennyiben a Házikóhoz különleges adat kerül felhasználóira vonatkozóan, azokat a tudomásszerzést követően haladéktalanul törli. Különleges adatnak minősülnek a következő adatok: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

A Házikó főszabály szerint csak önkéntesen rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezel. Az önkéntes adatszolgáltatáson felül a Házikó csak olyan esetekben kezel, illetve továbbít adatokat, amelyekre hatályos jogszabály kötelezi. A Házikó személyes adatokat csak a felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján hoz nyilvánosságra, általánosságban pedig vállalja a tőle telhető legmagasabb védelem nyújtását a személyes adatok kezelésére és az esetleges azokhoz történő jogosulatlan hozzáférésekre vonatkozóan. A Házikó kiemelt adatvédelmi feladatként óvja, és szigorúan bizalmasan kezeli felhasználói személyes adatait annak érdekében, hogy eleget tegyen a vonatkozó európai uniós és nemzetközi adatvédelmi előírásoknak, illetve szabványoknak. A Házikó alapvető törekvése megakadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, nyilvánosságra hozatalt illetve általában a jogosulatlan adatkezelést, illetve felhasználást.

A Házikó a birtokába került személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, azaz az adatokat csak a felhasználó hozzájárulásában megadott célokra, a jelen nyilatkozattal összhangban, a mindenkori adatkezelési célhoz szükséges mértékben és időtartamban kezeli és tárolja. Amennyiben a Házikó az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni az általa kezelt személyes adatokat, erről az felhasználót előzetesen, írásban tájékoztatja, annak érdekében, hogy a szükséges hozzájárulást megszerezze, és egyben biztosítsa a felhasználónak az eredeti céltól eltérő adatkezelés megtiltásának lehetőségét.

A Házikó a felhasználókat haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelést végző személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve a felhasználó kapcsolódó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. A Házikó a felhasználók kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik az általa kezelt személyes adatok helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről. A felhasználók bármikor, indokolás nélkül kérhetik adataiknak vagy adataik egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatják korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyüket, hozzájárulásukat.

Amennyiben a felhasználó azon a véleményen van, hogy a Házikó személyes adatait jogosulatlanul kezeli, úgy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Házikó az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, és döntésének eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az elektronikus hírlevélküldő szolgáltatásról

A Házikó hírleveleit a The Rocket Science Group LLC elektronikus hírlevélküldő szolgáltató vállalat (a továbbiakban: szolgáltató) MailChimp szolgáltatásának igénybevételével küldi. A szolgáltató érvényes regisztrációval rendelkezik a Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között létrehozott Safe Harbour egyezmény előrírásai szerint, így garantálva a felhasználók adatainak biztonságos tárolását és kezelését.

A The Rocket Science Group LLC érvényes regisztrációjának megtekintése ide kattintva lehetséges.

A felhasználó adatainak tárolása és kezelése mellett a szolgáltató az elektronikus hírlevélküldéshez kapcsolódóan a felhasználói viselkedéshez kapcsolódó méréseket is végez. Mérések a hírlevél sikeres küldéséhez, a hírlevél megnyitásához és olvasásához, a tartalom továbbításához, a hírlevélben található linkekre kattintáshoz, a képek vagy videók megtekintéséhez, a leiratkozásokhoz vagy spam jelentésekhez kapcsolódhatnak. Ezeket a méréseket a Házikó szigorúan bizalmasan kezeli, a mérés eredményeit harmadik félnek nem adja át és csak a hírlevél szolgáltatás javításának érdekében használja fel.

A hírlevél szolgáltatás használata

A hírlevélre feliratkozni önkéntes adatközlés útján például, de nem kizárólagosan a Házikó honlapján, a Hírlevél feliratkozás oldalon vagy a Házikó Facebook oldalán, a feliratkozási oldalra mutató linkre kattintva lehetséges. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a felhasználó e-mail címének, keresztnevének és vezetéknevének megadása kötelező, emellett lehetséges vállalat vagy szervezet feltüntetése.

A feliratkozást követően a felhasználó által megadott e-mail címre egy e-mailt küldünk, amelyben a feliratkozási szándékot egy linkre kattintva kell megerősíteni. Amennyiben a feliratkozási szándék nem kerül megerősítésre, a felhasználó feliratkozása érvénytelen. Sikeres megerősítés esetén a felhasználó visszaigazolást kap e-mailben a feliratkozásról és a feliratkozás során megadott, a továbbiakban a Házikó által kezelt adatairól.

A hírlevélre feliratkozott felhasználók havonta legfeljebb két elektronikus hírlevelet kapnak. A hírlevelekben a Házikó termékeiről és szolgáltatásairól, a Házikót vagy ügyfeleit, megrendelőit, partnereit érintő hírekről nyújtunk tájékoztatást.

A hírlevélről történő leiratkozás a hírlevelek alján található leiratkozás gombra kattintva lehetséges. A sikeres leiratkozásról a felhasználó visszaigazolást kap e-mailben. A leiratkozás által a felhasználó a személyes adatainak törlését kéri illetve visszavonja a Házikónak adott, személyes adataira vonatkozó adatkezelési engedélyét. Ezt követően a felhasználó e-mail címére több kapcsolattartási, közvetlen üzletszerzési és reklámozási hírlevelet nem küldünk.

 

A nyilatkozattal illetve adatvédelmi ügyekkel kapcsolatos bármilyen kérdést, panaszt, észrevételt, illetve tiltakozást az info@haziko.farm címen fogadunk.

Jelen nyilatkozat 2015. október 6. napjától annak visszavonásáig érvényes.

 

Budapest, 2015. október 6.

Házikó Farm Kft.